پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران (مرآتی، ۱۳۸۲)

سازنده ابزار:   مرآتی، 1382

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: الگوی تصمیم گیری آمرانه، مشورتی و مشارکتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مرآتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.