پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی (جلیلی، ۱۳۸۱)

سازنده ابزار:   جلیلی، 1381

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: ارتباط ارزشیابی مستمر باپیشرفت تحصیلی ؛ نقش ارزشیابی مستمررادرکمک به دبیران دربهبودپیشرفت تحصیلی ؛ موانع ارزشیابی مستمر ؛ شیوه های ارزشیابی مستمر؛ دستورالعمل های ارزشیابی مستمر ؛ نظردبیران راراجع به تعداددفعات ممکن ارزشیابی مستمر درطول ترم

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    جلیلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.