پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران (خوش نیت، ۱۳۸۵)

سازنده ابزار:   خوش نیت، 1385

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: سبک های آمرانه، مشورتی و مشارکتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خوش نیت

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.