پرسشنامه و مقیاس رفتار چالش انگیز کودک CCBS (بروک- تیلور، لو، هیوایی و پالانت،۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   بروك- تیلور، لو، هیوایی و پالانت،2009 - برای سنجش مديريت رفتار چالش انگيز كودكان با نيازهاي ويژه توسط مادر براي گروه سني 18- 5 سال

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:   

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    فریدونی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.