پرسشنامه ابعاد ساختاری سازمان استیفن رابینز

سازنده ابزار:   استیفن رابینز

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: پیچیدگی، رسميت و تمركز

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- تعاریف دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    بخشنده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.