پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان (توسلی، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   توسلی، 1388

تعداد گویه/سوال:    55

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: هدف؛ شناسایی؛ کسب؛ توسعه؛ تسهیم؛ نگهداری؛ استفاده؛ ارزیابی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    توسلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.