پرسشنامه انگیزش شغلی (عزتی، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   عزتی، 1389 طراحی شده براساس نظریه هاکمن و اولدهام و نظریه گری و دسلر و نظریه نیازهای سه گانه مک کلند

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: ماهیت شغل؛جوسازمانی؛نیاز به پیشرفت ؛نیاز به قدرت طلبی ؛نیاز به پیوندجویی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عزتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.