پرسشنامه معیارهای ارزشیابی اثربخشی رفتار معلم (حسینی، ۱۳۸۵) براساس نظریه ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   حسینی، 1385 براساس نظریه ولفگانگ و گلیکمن (1996)

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: غیرمداخله گر و تعامل گرا و مداخله گر

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- تعاریف دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حسینی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.