پرسشنامه عوامل بازاریابی اجتماعی (ابراهیم ورزیار، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   ابراهیم ورزیار، 1393

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: رفتار مطلوب؛ آمیخته بازاریابی؛ مشتریان؛ ماهیت خدمات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    ابراهیم ورزیار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.