پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی (بوفارد و همکاران، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   بوفارد و همکاران، 1998

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: تسلط، عملکردی و پرهیز و اجتناب

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    دهقانی ناژوانی و زارع

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.