پرسشنامه آثار مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان (یعقوبی، رهی و بهادری، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   یعقوبی، رهی و بهادری، 1394

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: -رضایت مشتری-اعتماد و وفاداری مشتری-بهره وری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    یعقوبی، رهی و بهادری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.