پرسشنامه سبک سنج مدیریت (میتزکاس و باردنز)

سازنده ابزار:   میتزکاس و باردنز ترجمه الوانی

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: رابطه مداری و وظیفه مداری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رجب زاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.