پرسشنامه و مقیاس خستگی مفرط (پایپر و همکاران، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:  

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: رفتاري/شدت، عاطفي، حسي و شناختي

مقیاس/طیف:    11درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ به همراه نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کلانی؛ فاضل عسکرپور و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.