پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل لایب کوال Libqual 2007- 22 items

سازنده ابزار:   نامشخص- ترجمه شده 2007

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: تأثير خدمات، کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان يک محل

مقیاس/طیف:    9درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- تعاریف و توضیحات کامل مدل را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    علیزاده و همکاران و 10 منبع دیگر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.