پرسشنامه سنجش نگرش و خوداظهاری عملکرد نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد EBM (باوم، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   باوم، 2003

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: خود ارزیابی نگرش و خود ارزیابی مهارت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    لویزه و کوهپایه زاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.