پرسشنامه استرس ناشی از انتظارات تحصیلی (انگ و هوان، ۲۰۰۶)

سازنده ابزار:   انگ وهوان، 2006

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه : انتظارهای والدین – معلمان و انتظارهای ازخود

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مختاری ؛ شکری و همکاران؛ فراهانی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.