پرسشنامه حالت فراشناختی (انیل و عابدی، ۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   انیل و عابدی، 1996

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: (حالت) برنامه ریزی؛ خودبازبینی؛ شناختی؛ آگاهی فراشناختی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حسن زاده؛ یوسفی؛ ابافت

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.