پرسشنامه روحیه پرسشگری (مسروری و اکبری، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   مسروری و اکبری، 1393

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: توانایی کشف وپیگیری کنجکاوانه؛ توانایی حل مسئله؛ اعتمادبه نفس و خودباوری؛ تبادل نظر و ارائه راهکار؛ توانایی نقد و تحلیل پدیده ها؛ آگاهی و دانایی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    ناصری تولایی؛ اکبری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.