پرسشنامه و آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی (آلپورت و هابر، ۱۹۶۰)

سازنده ابزار:   آلپورت و هابر، 1960

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی: اضطراب تسهیل کننده و اضطراب تضعیف کننده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه نسخه انگلیسی پرسشنامه (19 و 26 سوالی)

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    حسن زاده ؛ پاکی؛

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.