پرسشنامه رفتار مراقبتی پرستار CBI- 28 (ولف، ۱۹۸۶)

سازنده ابزار:   ولف، 1986

تعداد گویه/سوال:    نسخه انگلیسی 28 و نسخه اعتباریابی شده فارسی 24

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی: جسمانی و تکنیکی و روانی و اجتماعی

مقیاس/طیف:    3درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه توضیحات و نسخه انگلیسی پرسشنامه الدر

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    اسدی و همکار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.