پرسشنامه قابلیتهای پویای سازمان (نقی زاده، سید نقوی و احسانی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   نقی زاده، سید نقوی و احسانی، 1392

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: قابلیت ادراک محیطی - قابلیت یادگیری- قابلیت یکپارچه سازی- قابلیت هماهنگی- قابلیت بازآرایی- قابلیت جذب

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نقی زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.