پرسشنامه خشونت خانوادگی تجربه شده زنان (آقاخانی، موسوی، افتخاری و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   آقاخانی، موسوی، افتخاری و همکاران، 1392

تعداد گویه/سوال:    63 (30 + 27+ 6)

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: 30 سوال در زمینه عوامل مرتبط با خشونت، 27 سوال در زمینه انواع خشونت خانوادگی (خشونت روانی- کلامی، جنسی، اقتصادی و فیزیکی) و 6 سوال در زمینه عوامل مرتبط با تهدید

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    آقاخانی، موسوی، افتخاری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.