پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی ASRQ (سواری و عرب زاده، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   سواری و عرب زاده، 1392

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: راهبرد حافظه، هدف گزيني، خود ارزيابي، کمک خواهی، مسئوليت پذيري و سازماندهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    سواری و عرب زاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.