پرسشنامه مهارت های مدیران (انسانی، ادراکی، فنی) (نصیری، داودی، عمادی و همکاران،۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   نصیری، داودی، عمادی و همکاران،1391

تعداد گویه/سوال:    49

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: انسانی، ادراکی، فنی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نصیری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.