مقیاس رتبه بندی رفتار بچه یا پرسشنامه سازگاری رفتاری دانش آموزان (کاسل راسل، ۱۹۶۲)

سازنده ابزار:   کاسل راسل، 1962 ترجمه ساجدی 1374

تعداد گویه/سوال:    78

مولفه/زیر مقیاس:    در فرم انگلیسی 5 زیرمقیاس خود سازگاری، سازگاری خانه، سازگاری اجتماعی، سازگاری تحصیلی و سازگاری و در نسخه اعتباریابی بومی 3 زیرمقیاس بعدعاطفی، بعدشناختی و بعدتحصیلی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    رحیمیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.