پرسشنامه الگوهای تطبیقی برآورد یادگیری یا (جهت گیری به اهداف) (میدگلی، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   میدگلی، 2000

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: جهت گیری به اهداف تسلط؛ جهت گیری به اهداف عملکرد؛ جهت گیری به اهداف عملکرد- اجتناب

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر (15 و 75) امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    داوری رشتخوار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.