پرسشنامه کیفیت ارتباط بین اعضای خانواده (دفترمشاوره وزارت آ.پ.، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   دفترمشاوره وزارت آ.پ.، 1389 قسمتی از آزمون سلامت روانی-رفتاری

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: ییوند ودلبستگی به خانواده، جوعاطفی خانواده، نظارت خانواده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    فتحی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.