پرسشنامه سنجش مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه (اکرامی، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   اکرامی، 1394

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: دانش عمومی؛ دانش حرفه ای؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت عملیاتی؛ ویژگی های شخصیتی؛ بین فردی؛ شناخت محیط؛ جذب دانش آموز

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    اکرامی، 1394

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.