پرسشنامه سبک اسنادی کودکان (CASQ) (پیترسون و سلیگمن، ۱۹۸۴)

سازنده ابزار:   پیترسون و سلیگمن، 1984

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: درونی مثبت ؛ درونی منفی ؛ پایدار مثبت ؛ پایدار منفی ؛کلی ؛ کلی منفی

مقیاس/طیف:    الف/ب

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    اشاره شده- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    هیبت اللهی (1373) و صفري (1380) ؛ صالحی و حقیقت

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.