پرسشنامه ادراک از محیط کلاس (ادراکات فعالیت های کلاسی) (جنتری، گابل و ریزا، ۲٠٠۲)

سازنده ابزار:   جنتری، گابل و ریزا، ۲٠٠۲

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: ادراک علاقه، چالش انگیزی، انتخاب و لذت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ به همراه نسخه زبان انگلیسی پرسشنامه

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    کارشکی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.