پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی ۲-BREQ (مارکلند و توبین، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   مارکلند و توبین، 2004

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: تنظیم بیرونی؛ تنظیم متمایل به درون؛ تنظیم شناسایی شده؛ انگیزه درونی و عدم انگیزه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    فرمان بر و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.