پرسشنامه سبک رهبری دانشی ( استاگدیل، ۱۹۷۴)

سازنده ابزار:   استاگدیل ، 1974

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: گرایش یادگیری ، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    بابائی نژاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.