پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی سنجقی و همکاران (۱۳۹۰)، مهرابیان و همکاران (۱۳۹۰) و اله وردی و همکاران (۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   سنجقي و همکاران (1390)، مهرابیان و همکاران (1390) و اله وردی و همکاران (1391)

تعداد گویه/سوال:    93

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیر مقیاس: احساس عدالت سازمانی، تأمین نیازهای کارکنان، تعهد سازمانی، محتوا و ماهيت شغل، رضايت و امنيت شغلي، مشخص بودن اهداف وانتظارات، فضاي همكاري و انسجام گروهي، حقوق پرداختي و مزايا، مديريت و رهبري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    سنجقي و همکاران (1390)، مهرابیان و همکاران (1390) و اله وردی و همکاران (1391)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.