پرسشنامه نیازهای روان شناختی محیط کار(سلطانزاده وهمکاران، ۱۳۹۳) براساس نظریه هامفریز (۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   سلطانزاده وهمکاران، 1393 براساس نظریه هامفریز (2005)

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس: خود احترامی، حس تعلق، خودآگاهی، خود بازسازی، عدم بیگانگی، صفات انسانی، فرهنگ کار و باورهای سازمانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    سلطانزاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.