پرسشنامه بدرفتاری کاری (بینت و رابینسون، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   بینت و رابینسون (2000)

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: انحراف فردی، انحراف سازمانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛

روایی:    روایی سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    قنبری و سلطانزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.