پرسشنامه رهبری مبتنی بر ارزش (اجتهادی و شاه طلبی، ۱۳۸۷)

سازنده ابزار:   اجتهادی و شاه طلبی (1387)

تعداد گویه/سوال:    66

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: توجه به مشتریان؛ توجه به احساسات فردی؛ ایجاد انگیزش؛ روابط انسانی؛ رضایت کارکنان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    اجتهادی و شاه طلبی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.