پرسشنامه پریشانی روانشناختی فرم ۱۰ سوالی (K- 10) (کسلر و همکاران، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   کسلر و همکاران، 2002

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و اسپیرمن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    یعقوبی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.