پرسشنامه تجربه مشتری (اشمیت، ۱۹۹۹)

سازنده ابزار:   اشمیت، 1999

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: شناختی، احساسی، حسی ، فیزیکی-رفتاری و رابطه ای

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    محمدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.