پرسشنامه راحتی مشتری (لی و همکاران، ۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   لی و همکاران، 2012

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: موقعیت، آرامش و امکانات جانبی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    محمدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.