پرسشنامه رفتارهای مثبت سازمانی (لوتاز و همکاران، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   لوتاز و همکاران، 2007

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: خودکارآمدي، اميدواري، خوش‌بيني و انعطاف پذيريي

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    هویدا و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.