پرسشنامه چالش های فرهنگی در ورزش (احمدزاده و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   احمدزاده و همکاران، 1393

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: فرصت ها و تهدیدهای فرهنگی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    احمدزاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.