پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (یس یسن چن، ۲۰۰۶)

سازنده ابزار:   یس یسن چن، 2006

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس:عمومی، آموزشگاهی، غیر آموزشگاهی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    افشاری زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.