پرسشنامه عوامل موثر در توانمندسازی تدریس اعضای هیات علمی (دلی خون، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   دلی خون، 1395 با بهره گیری از پرسشنامه قلی فر و همکاران (1390)

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: ویژگی های فردی؛ مهارت های حرفه ای به روز رسانی شده؛ عوامل خانوادگی؛ عوامل مدیریتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    دلی خون

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.