پرسشنامه کار تیمی (لنچیونی، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   لنچیونی، 2000

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: تعهد؛ اعتماد؛ مسئولیت پذیری؛ برخورد سازنده؛ هدفمندی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قلاوندی و همکارانش

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.