پرسشنامه چابکی سازمانی (شریفی و یانگ، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   شریفی و یانگ، 2000

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: سرعت، شایستگی، انعطاف پذیری و پاسخگویی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قنبری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.