پرسشنامه سنجش معیارهای مطلوب (متاثر از تعالیم دینی) در فضای باز کوی های مسکونی (اصغری ازغدی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   اصغری ازغدی، 1393

تعداد گویه/سوال:    86

مولفه/زیر مقیاس:    نه زیرمقیاس: بخش اول:به توصیف ویژگی های فردی،اجتماعی،کالبدی ومحیطی؛ بخش دوم:ارزیابی فضای بازمحله؛ بخش سوم:ارزیابی فضاهای مذهبی محله؛ بخش چهارم:ارزیابی طبیعت گرایی؛ بخش پنجم:ارزیابی فضاهاونمادهای متذکر؛ بخش ششم:ارزیابی محرومیت واشراف؛ بخش هفتم:ارزیابی رعایت مقیاس انسانی؛ بخش هشتم:ارزیابی احترازازتشبه به غیر؛ بخش نهم:بررسی نظام دسترسی درمحله.

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    17 صفحه

منبع:    اصغری ازغدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 180000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.