پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا (۲۰۱۱)

سازنده ابزار:   قاسمی زاده (1393) بر اساس مدل آدکلا (2011)

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: برنامه ریزی مسیر شغلی؛ مدیریت مسیر شغلی؛ توسعه مسیر شغلی؛ رضایت مندی شغلی؛ تعهد مسیر شغلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    قاسمی زاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.