پرسشنامه عوامل اثرگذار بر همکاری دانشگاه و صنعت (نورسینا، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   نورسینا، 1392

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: عوامل ساختاری - عوامل فرهنگی و اجتماعی - عوامل آموزشی - عوامل مدیریتی - عوامل مالی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سه سویه سازی دارد- بومی

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    نورسینا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.