پرسشنامه شایستگی مدیران در انتصاب با استفاده از مدل گریفن (۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   با استفاده از مدل گریفن (1994)

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: مهارت انسانی؛ مهارت فنی؛ مهارت ادراکی؛ مهارت تشخیصی؛ مهارت ارتباطی؛ مهارت تصمیم گیری؛ مهارت مدیریت زمان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مهری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.