پرسشنامه بازاریابی اجتماعی (عباسی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   عباسی، 1393

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: 1. اثربخشی 2. اعتماد 3. قابلیت دسترسی 4. قیمت 5. محصول 6. تنوع 7. ترویج

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عباسی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.